Vítejte na stránkách moderní pražské veterinární kliniky CENTRALVET v Hostivaři

Adresa

Na Plískavě 106/21
102 00  Praha – Hostivař

Otevírací doba

Po – Pá: 7:30 – 21:00 hod

Telefon

+420 731 477 996
+420 602 419 335

a

Zásady ochrany osobních údajů

poskytované v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (dále jen „Nařízení GDPR“).

Veterinární ordinace CENTRALVET, s.r.o., MVDr. Diana Halászová, IČ 01964984, (dále jen „poskytovatel“) tímto v souladu s ustanovením článku 12 a 13 Nařízení GDPR svým klientům – fyzickým osobám, kteří jsou ve smyslu článku 4 odst. 1 Nařízení subjekty údajů a jejichž osobním údajům je tak ve smyslu a v režimu Nařízení poskytována ochrana, poskytuje následující informace, sdělení a poučení.

1/ SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ / Správcem osobních údajů je CENTRALVET, s.r.o., se sídlem Na Plískavě 106/21, Praha 15, 102 00, IČ: 01964984. Pokud má klient dotaz ohledně zpracování osobních údajů, je možné se na nás obrátit též prostřednictvím emailu centralvet@seznam.cz.

2/ ÚČEL A ROZSAH ZPRACOVÁNÍ / Na veterinární klinice jsou osobní údaje klientů zpracovávány v těchto případech:

potřebujeme osobní údaje pro plnění smlouvy o poskytnutí veterinární péče – pro možnost efektivně s klientem komunikovat při poskytování veterinární péče a informovat jej například o stavu zvířete, výsledcích vyšetření apod., potřebujeme zpravidla telefonní číslo a e-mailovou adresu klienta.

Pokud jsme poskytli veterinární péči, považujeme majitele zvířete za našeho klienta a veškeré informace o průběhu poskytování veterinární péče pak vedeme v naší evidenci, neboť tyto údaje jsou naprosto nezbytné v případě jakékoliv veterinární péče poskytované námi u daného zvířete v budoucnu.

Zpracování osobních údajů nám ukládá přímo právní úprava – protože jsme povinni vést dokumentaci o poskytované veterinární péči, jejíž součástí musí být rovněž identifikace majitele ošetřeného zvířete, jsou námi zpracovávány jméno, příjmení a bydliště zákazníka; protože nám právní úprava ukládá předávat osobní údaje o zákazníkovi uvedené v petpasu, jsou tyto údaje o chovateli, pro kterého vystavujeme petpas, zpracovávány a předávány Komoře veterinárních lékařů ČR; protože nám právní úprava ukládá, abychom veterinární služby řádně vyúčtovali a evidovali, zpracováváme údaje nezbytné pro splnění náležitostí účetních a daňových dokladů apod.

Zpracování je nezbytné pro zajištění podstatného zájmu kliniky – jsme oprávněni využívat získané kontaktní údaje stálých klientů pro zasílání obchodních sdělení ohledně našich služeb a produktů, naším podstatným zájmem je pak rovněž využití osobních údajů při uplatňování nároku kliniky ze smlouvy apod.

Klient se zpracováním souhlasí – v případě, že nám k tomu klient udělí souhlas, může dojít ke zpracování rovněž dalších osobních údajů –souhlas klienta je vždy informovaný a konkrétní co do účelu, rozsahu a doby zpracování osobních údajů, klient má právo jej kdykoliv odvolat.

Osobní údaje jsou námi zpracovány v rozsahu, v jakém nám je klient poskytl. Osobní údaje, které od klienta požadujeme, může klient vždy odmítnout poskytnout. Pokud jde ale o takové údaje, jejichž poskytnutí jsme povinni vyžadovat, nemůžeme v takovém případě související službu poskytnout.

3/ SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ / Pokud veterinární klinika zpracovává osobní údaje klienta na základě jeho souhlasu, poskytovatel je oprávněn po klientovi požadovat, aby poskytnutí souhlasu písemně potvrdil. Poskytne-li klient poskytovateli takový souhlas, může jej kdykoli, jakoukoli formou a bez jakékoli sankce odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčeno oprávnění poskytovatele tyto osobní údaje klienta v nezbytném rozsahu nadále zpracovávat k účelům, k nimž poskytovateli svědčí jiný ze zákonných důvodů zpracování. Pro samotné poskytnutí veterinárních služeb není souhlas se zpracováním osobních údajů nutný, poskytovatel poskytnutím souhlasu klienta ke zpracování jeho osobních údajů nepodmiňuje poskytnutí služeb veterinární péče.

4/ OBCHODNÍ SDĚLENÍ/ Klienti, kteří navštívili veterinární kliniku poskytovatele opakovaně, považuje poskytovatel za stálé klienty, nesdělí-li mu klient výslovně jinak. Poskytovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje klienta, které od klienta v souvislosti s poskytováním veterinárních služeb obdržel, rovněž i za účelem přímého marketingu vlastních produktů a služeb (např. pozvánka k očkování zvířete klienta). Klient je oprávněn kdykoli vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů pro účely přímého marketingu poskytovatele a kdykoli může jednoduchým způsobem umožněným poskytovatelem zasílání dalších nabídek odmítnout.

5/ UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ / Osobní údaje klienta uchovává poskytovatel po dobu nezbytně nutnou a v rozsahu nezbytně nutném k dosažení daného účelu zpracování, tj. po dobu trvání smluvního vztahu mezi poskytovatelem a klientem a následně pak po dobu, kterou je poskytovatel povinen tyto údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů, a to vždy právě v rozsahu nezbytném pro splnění povinností poskytovatele. Kromě toho je poskytovatel oprávněn osobní údaje klienta v nezbytném rozsahu uchovávat i pro účely ochrany a/nebo uplatňování případných práv a nároků poskytovatele vyplývajících ze smluvního vztahu mezi poskytovatelem a klientem, a to po dobu, dokud nedojde k promlčení případných nároků podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

6/ ZPRACOVATELÉ A PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ / Osobní údaje klienta mohou být poskytnuty třetím osobám, které poskytovateli poskytují odborné veterinární, účetní, právní či IT služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností Kliniky stanovených jí obecně závaznými právními předpisy či v zájmu uplatnění a/nebo ochrany nároků a práv poskytovatele vůči klientovi. Před předáním osobních údajů třetí osobě je vždy poskytovatelem s touto osobou uzavřena písemná smlouva upravující zpracování osobních údajů, která obsahuje příslušné záruky pro zpracování osobních údajů. Osobní údaje mohou být zpřístupněny i dalším subjektům, ale vždy pouze tehdy, pokud jim bude svědčit zákonný důvod pro přístup k těmto osobním údajům (např. orgány činné v trestním řízení, jiné kontrolní orgány se zákonným zmocněním pro přístup k informacím).

7/POUČENÍ O PRÁVECH KLIENTA / Klient má právo požadovat od poskytovatele přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, za podmínek stanovených Nařízením GDPR má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, a to ve smyslu článků 15 až 21 Nařízení GDPR. Klient má dále právo být bezodkladně informován o jakémkoli případu porušení zabezpečení osobních údajů, které může mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob. Klient má rovněž právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (resp. jiného dozorového úřadu s působností v oblasti ochrany osobních údajů, bude-li zřízen), má-li za to, že poskytovatel při zpracování osobních údajů (vč. případných vyřizování žádostí klientů) postupuje v rozporu s Nařízením. Informace o opatřeních přijatých na základě žádosti klienta dle čl. 15 až 22 Nařízení budou klientovi poskytnuty bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce od obdržení žádosti. Při zpracování osobních údajů klienta nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani profilování ve smyslu čl. 22 odst. 1 a 4 Nařízení.

Informace o zpracování osobních údajů prostřednictívm cookies

Užíváme na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:

 • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách;
 • fungování webových stránek;
 • cílení reklamy.

2. Zpracování cookies umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“).

3. Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu. Soubory cookie lze pomocí Vašeho webového prohlížeče také odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookie.

4. Vznese-li subjekt námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

5. Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu jsou posuzovány v podobě hromadného celku a tím pádem v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.

6. Cookies jsou ukládány po dobu, která je uvedena dále u jednotlivých typů cookies.

7. Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

 • Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
 • Provozovatelem webu CENTRALVET, s.r.o., MVDr. Diana Halászová, IČ 01964984;
 • Poskytovatelem služby Google Analytics a Google Adwords, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
 • Poskytovatelem služby Sklik, provozované společností Seznam.cz, a.s., sídlem Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5 – Smíchov;
 • Poskytovatelem služby Facebook, provozované společností Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA.

8. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,
 • vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit zpracování,
 • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 • požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů – Správce výmaz provede, pokud se nejedná o osobní údaje, které je Správce povinen nebo oprávněn dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů,
 • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V Praze dne: 01. 01. 2021.

CENTRALVET, s.r.o.